Vilkår og betingelser for tilmelding til FitforKids

Med min tilmelding til FitforKids accepterer jeg at:

 • Træning sker på eget ansvar og FitforKids tager ikke ansvar for personskade.
 • Medlemskab er personligt for familien og kan ikke overdrages til andre.
 • FitforKids’ anvisninger skal altid følges.
 • FitforKids har ret til at ændre i holdaktiviteter, lokaler, og træningstider uden varsel.
 • Samtidig med tilmeldingen til FitforKids giver jeg tilladelse til, at foto/videosekvenser af mig og mit barn/min familie taget/optaget i forbindelse med arrangementer i regi af FitforKids, må bruges af Foreningen FitforKids i trykte og elektroniske medier, herunder på websites, i forbindelse med alle typer kommunikation om FitforKids, herunder til markedsføring af og oplysning om FitforKids-hold og produkter.
 • At modtage elektronisk materiale på sms og e-mail der udsendes som en del af FitforKids-programmet.
 • At modtage markedsføring og nyhedsbrev på sms og e-mail fra Foreningen FitforKids.

GDPR

FitforKids indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

FitforKids er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: info@fitforkids.dk.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i FitforKids, så du får den bedst mulige oplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et medlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år.
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke.

5. Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

3 Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer).